ตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ขายคอนโด Rhythm Asoke ขนาดห้อง 28. ตร.ม.ใกล้รถไฟฟ้า

0
Posted in Uncategorized By admin

โครงการ RHYTHM ASOKE II เจ้าของโครงการ บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จํากดั ( มหาชน ) ทีตั้งโครงการ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กทม.

พื้นทีโครงการประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา (628 ตารางวา) ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 30 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ชั่น B ถังเกบน้ำใต้ดิน, บ่อบําบัดน้ำเสียและห้องเครืองปั๊ม

ชั้นที 1 โถงต้อนรับ, ห้องสํานักงานนิติ, ร้านค้า, ห้องนํ!าส่วนกลาง ชั!นที 2 ห้องงานระบบไฟฟ้ า, ห้อง Generator ชั!นที 1-7 ชั!นทีจอดรถ ชั!นที 8-29 ชั!นพักอาศัย ชั!นหลังคา ห้องเครืองลิฟท์, ถังเกบนํ้ำและพื้นทีจัดสวน จํานวนห้องชุดพักอาศัย 346 ยูนิต + 1 ร้านค้า จํานวนทีจอดรถ ประมาณ 136 คัน

สิงอํานวยความสะดวก ชั้นที 8 สระวายน้ำ, Sauna (แยกชาย-หญิง), Spa ห้องออกกาลังกาย ํ , พื้นทีจัดสวนชั้นดาดฟ้ า ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว, ลิฟท์ดับเพลิง 1 ตัว ระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตลอด เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร, ภายในลิฟท์, โถงทางเดินชั!นพักอาศัย ระบบ Access Control บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ประตูเข้าโถงลิฟท์Lobby, ชั!นจอดรถ,

ชั้น8 ค่าสาธารณูปโภค 70 บาทต่อตารางเมตร

ต่อเดือนเก็บล่วงหน้า 1 ปี เป็ นเงิน 23,520 บาท เงินกองทุนส่วนกลาง 600 บาท ต่อ ตร.ม. (เก็บครั้งแรกในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ:)

 

รายละเอียดตามข้างล่างค่ะ

 

https://www.dropbox.com/s/31j9ovmmotzktfo/Condo%20detail.pdf?dl=0

 

ขายคอนโด อโศก